August 18, 2013

PROSEDUR PENUTUPAN SYARIKAT (Bahagian 2)
3. Seksyen 308 (3) Akta Syarikat 1965

3.1. Berdasarkan Seksyen 308 (3) Akta Syarikat 1965, Pendaftar boleh memotong sesebuah nama Syarikat yang telah digulung jika Pendaftar mempunyai sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa:

i. Tiada pelikuidasi bertindak;
ii. Hal ehwal Syarikat digulung sepenuhnya dan untuk tempoh enam (6) bulan pelikuidasi telah lalai dalam mengemukakan apa-apa penyata yang dikehendaki dibuat olehnya;
iii. Hal ehwal syarikat itu telah sepenuhnya digulung di bawah Seksyen 217 Akta Syarikat 1965 (Bahagian X, Bahagian 2) dan tiada aset atau aset yang ada tidak mencukupi untuk membayar kos mendapatkan suatu perintah Mahkamah untuk membubarkan syarikat.

3.2. Kejadian Jika Tiada Pelikuidasi Adakah Pemangku Pendaftar boleh menjalankan budi bicaranya untuk
       memotong nama Syarikat jika dia mempunyai sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa tiada
       pelikuidasi yang bertindak dalam keadaan berikut:

i. Pelantikan seorang Pelikuidasi yang diperuntukkan di bawah perintah penggulungan. Walau bagaimanapun, Pelikuidasi yang dilantik gagal atau enggan untuk menyerahkan Notis Pelantikan menurut Seksyen kepada 280 Akta  Syarikat 1965 dengan Pendaftar;
 ii. Apabila kematian Pelikuidasi tidak mempunyai pengganti;
iii. Pelikuidasi telah dilantik tetapi dia tidak atau gagal atau enggan untuk menjalankan tugasnya sebagai
Pelikuidasi;
iv. Mana-mana sebab lain yang dirasakan sesuai oleh Pendaftar untuk menjalankan budi bicaranya.

4. Keperluan untuk permohonan menurut Seksyen 308 (3)

Di bawah sub-perenggan (b) dan (c) sebagaimana yang disebut dalam perenggan 3.1 di atas iaitu di mana terdapat seorang Pelikuidasi yang bertindak, Pendaftar boleh menjalankan kuasanya atas kehendaknya sendiri dan juga boleh mempertimbangkan untuk memohon kuasa itu menurut permohonan yang dimulakan oleh Pelikuidasi Syarikat. Atas permohonan oleh pelikuidasi, Pendaftar akan berpuas hati bahawa Pelikuidasi memenuhi keperluan berikut:

4.1. Hal ehwal Syarikat kekal tidak berubah untuk tempoh enam (6) bulan atau lebih.
4.2. Hal ehwal Syarikat telah digulung sepenuhnya dan tiada aset yang tinggal.
4.3. Pihak syarikat tidak perlu mempunyai apa-apa aset yang perlu ditadbir oleh Pelikuidasi sebelum
membuat permohonan.
4.4. Syarikat tidak perlu mempunyai apa-apa penalti tertunggak atau tawaran kompaun di bawah Akta Syarikat 1965.
4.5. Semua cukai liabiliti tertunggak (jika ada) dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri yang ditanggung oleh Pelikuidasi dalam mentadbir estet syarikat mesti mempunyai diselesaikan sepenuhnya.
4.6. Semua hutang kepada jabatan Kerajaan dan agensi-agensi lain yang ditanggung oleh Pelikuidasi dalam mentadbir harta syarikat mesti diselesaikan sepenuhnya.
4.7. Pelikuidasi atau Syarikat tidak boleh terlibat dalam apa-apa prosiding undang-undang sama ada di dalam atau di luar Malaysia.

Garis panduan di atas adalah berdasarkan daripada SSM dan Tuan boleh membuat penutupan nama syarikat berdasarkan garis panduan di atas. Sekiranya Tuan menghadapi kesulitan bagi menutup Syarikat Sdn. Bhd. milik Tuan, Tuan boleh merujuk terus kepada Setiausaha Syarikat Tuan untuk maklumat lanjut.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...