August 16, 2013

PROSEDUR PENUTUPAN SYARIKAT (Bahagian 1)Definisi

Seksyen 308 Akta Syarikat 1965 memperuntukkan prosedur bagi sesebuah syarikat yang akan dibubarkan tanpa perlu menjalankan proses rasmi penggulungan. Ia mungkin akan dipengaruhi ketika Pendaftar melaksanakan kuasanya di bawah Seksyen 308 (1) untuk membatalkan sesebuah syarikat yang tidak berfungsi daripada Daftar dan di bawah Seksyen 308 (3) jika Pendaftar membatalkan nama sesebuah syarikat yang telah digulung.

1. Seksyen 308 (1) Akta Syarikat 1965

1.1. Di bawah Seksyen ini, Pendaftar (Registrar) boleh menjalankan kuasa budi bicara beliau untuk membatalkan nama syarikat yang tidak berfungsi lagi daripada daftar jika dia mempunyai sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa:
                i.   syarikat tidak menjalankan perniagaan; atau
                ii.  syarikat tidak beroperasi.

1.2.  Dalam menentukan sama ada syarikat tidak menjalankan perniagaan atau tidak beroperasi, Pendaftar boleh membentuk pendapatnya berdasarkan perkara-perkara berikut:
                i.   maklumat dalam rekod syarikat di bawah jagaan Pendaftar; dan
                ii. melalui permohonan dibuat kepadanya oleh seorang pengarah atau pemegang saham yang meminta
           beliau untuk melaksanakan kuasa budi bicara beliau.

2. Keperluan untuk permohonan menurut Seksyen 308 (1) Akta Syarikat 1965

Pendaftar berpendapat, berdasarkan perenggan 1.2 di atas, Pendaftar akan berpuas hati sekiranya permohonan itu memenuhi syarat-syarat berikut:

2.1. Pengarah mesti mendapatkan resolusi pemegang saham untuk permulaan permohonan untuk memotong
       nama syarikat itu daripada daftar atas dasar bahawa syarikat itu tidak menjalankan perniagaan atau
       syarikat tidak beroperasi.

2.2. Syarikat tidak mempunyai aset dan liabiliti pada masa itu apabila permohonan dibuat.
       Jika syarikat itu telah tidak memulakan operasi, pemohon mestilah memaklumkan pendaftar yang
       berikut:
              i. Syarikat telah diperbadankan pada (tarikh) dan tidak terdapat transaksi sejak tarikh penubuhan itu;
             ii. Syarikat tidak membuka akaun bank atau jika terdapat akaun, penyata bank terbaru perlu dilampirkan
          dan memaklumkan kepada SSM mengenai penutupan akaun.

2.3. Syarikat tidak mempunyai caj tertunggak dalam Daftar Gadaian.

2.4. Syarikat tidak mempunyai penalti tertunggak atau tawaran kompaun di bawah Akta Syarikat 1965.

2.5. Syarikat tidak mempunyai cukai tertunggak atau liabiliti lain dengan mana-mana jabatan kerajaan atau  agensi. Jika Syarikat telah memulakan operasi, ia mesti menyelesaikan semua cukai tertunggak dan
       mendapatkan pelepasan cukai sebelum memfailkan permohonan untuk pemotongan.

2.6. Memastikan bahawa maklumat syarikat dengan Pendaftar adalah ‘up to date’.

2.7. Syarikat tidak terlibat dalam apa-apa prosiding undang-undang di dalam atau di luar Malaysia.

2.8. Syarikat tidak lagi membuat apa-apa pulangan modal kepada pemegang saham.

2.9. Syarikat ini bukan merupakan Syarikat induk atau anak badan korporat lain.

2.10. Syarikat bukan merupakan Perbadanan Penjamin (Guarantor Corporation).

Perbadanan Penjamin ertinya suatu perbadanan yang telah dijamin atau telah bersetuju untuk menjamin pembayaran balik apa-apa wang yang diterima atau akan diterima oleh mana-mana pihak ketiga.

akan bersambung dalam Bahagian 2...

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...